Preventiebeleid
Baroeg Rotterdam stelt zich op als een poppodium dat de goede sfeer tussen de medewerkers, artiesten en gasten hoog in het vaandel heeft staan en hecht er grote waarde aan om deze sfeer te waarborgen. Om de veiligheid te garanderen die daarbij nodig is, en vanwege het grote aantal werkende vrijwilligers, beschikt Baroeg over een preventiebeleid waarin de gedragscode van de organisatie duidelijk wordt beschreven. Dit preventiebeleid, waarbij ook direct wordt verwezen naar de op te volgen huisregels, is bedoeld om onze medewerkers te vertellen hoe Baroeg hun veiligheid bewerkstelligd.

Gedragscode
Iedere werknemer, vrijwilliger, bezoeker of artiest binnen Baroeg wordt geacht zich te gedragen naar de opgestelde huisregels. Hierbij is het belangrijk om te vermelden dat er extra regels opgesteld zijn met betrekking tot grensoverschrijdend gedrag onder de medewerkers van Baroeg. Grensoverschrijdend gedrag wordt door Slachtofferhulp Nederland gedefinieerd als:
“Een ander schade toebrengen op fysiek, mentaal of emotioneel vlak. Dit uit zich bijvoorbeeld in seksuele intimidatie of zelfs seksueel misbruik, pesterijen, discriminatie of agressie.”
Baroeg en Baroeg Open Air zijn partner van ‘Ben Je Oké?’, van Stichting Rutgers. In Baroeg en op BOA hangen posters van de Ben Je Oké?-campagne en liggen op diverse plekken een instructiekaart, zoals bij de entree, bar, licht/geluid en keuken. Met deze instructiekaart zien medewerkers direct wat zij kunnen doen om ongewenst gedrag te voorkomen en hoe te handelen als het plaatsvindt.
De regels op het gebied van grensoverschrijdend gedrag in Baroeg zijn gebaseerd op de expliciete modelgedragscode grensoverschrijdend gedrag van het NOV (de vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk):
– De medewerkers van Baroeg moeten zorgen voor een veilige sfeer en omgeving waar men zich veilig en gerespecteerd voelt.
– Een medewerker van Baroeg bejegent een ander niet op een wijze die de waardigheid van de ander aantast.
– Een medewerker van Baroeg onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of intimidatie tegenover een ander.
– Medewerkers van Baroeg maken geen seksueel getinte verbale opmerkingen.
– Medewerkers van Baroeg zien er actief op toe dat deze regels door elke andere medewerker binnen Baroeg worden nageleefd.
– Bij twijfel over toelaatbaarheid van bepaalde gedragingen is het de verantwoordelijkheid van de medewerker in kwestie om in de geest van de gedragscode te handelen.

Me(n)tal Health
Onder de noemer ‘Me(n)tal Health project’ biedt Baroeg aandacht aan het thema mentale gezondheid onder de medewerkers. Baroeg hoopt de mensen die het nodig hebben een stap in de goede richting te geven en de mensen die het ´niet´ nodig hebben, de motivatie te geven om mensen te helpen die daar baat bij hebben. Ook worden er allerlei gezamenlijke activiteiten opgezet door, met en voor de medewerkers, zoals yogalessen, kwartaalborrels, vrijwilligersuitjes, gelukssessies, spelletjesavonden/-middagen. Daarnaast doet Baroeg jaarlijks mee aan het NK voetbal voor poppodia.
Uit het Me(n)tal Health project is een speciale flyer ontstaan, waarbij medewerkers direct worden doorverwezen naar professionele instanties bij hun mentale problemen. Hierbij kan een medewerker met mentale problemen die zichzelf herkent binnen de geschetste probleemsituatie in direct contact komen met een specialist die hen verder kan helpen, waardoor het algehele proces van het vinden van hulp zodoende wordt versneld. Ook wordt er op deze flyer gerefereerd aan zorgwekkend of grensoverschrijdend gedrag, waardoor medewerkers ook hier melding kunnen maken van een eventuele probleemsituatie binnen Baroeg. Onderaan de flyer wordt tevens verwezen naar de vertrouwenspersonen binnen Baroeg en hoe deze bereikt kunnen worden.